Free delivery from 236,41 EUR

Regulamin

Regulamin sklepu TOMSON Motorsport


1. Warunki Ogólne 

1.1. Wszelkie informacje zawarte w witrynie internetowej firmy TOMSON i udzielane przez pracowników firmy TOMSON nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 63 z późn. zmianami).

1.2 Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

1.3 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

2. Składanie zamówień

2.1. Zamówienie w sklepie może złożyć każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2 Złożenie zamówienia w sklepie, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

2.2. Złożenie zamówienia następuje przez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

2.3. Warunkiem podstawowym realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez klienta, w szczególności podania, pełnych danych osobowych, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.

 2.5. Nieprawidłowo wypełniony formularz nie jest traktowany, jako złożenie zamówienia.

 2.6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 18:00 oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

 2.7. Każde złożone zamówienie zostanie potwierdzone przez e-mail.

 

3. Towary

3.1 Sklep gwarantuje, że sprzedawane przez niego Towary są fabrycznie nowe.

3.2 Towary sprzedawane przez Sklep są specjalistycznymi podzespołami i częściami samochodowymi z zastosowaniem do samochodów przeznaczonych do użytku poza drogami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 roku nr 204 poz. 2086 z późn. zmianami), w szczególności na torach i trasach zamkniętych.

3.3  Towary mogą być montowane w samochodach wyłącznie przez specjalistyczne warsztaty wyposażone w odpowiedni sprzęt i akcesoria, zatrudniające wykwalifikowany personel oraz spełniające inne warunki do ich montażu.

3.4   Sklep zajmuje się jedynie sprzedażą Towarów i nie ponosi odpowiedzialności za montaż części i działania takich warsztatów.

3.5  Jeżeli Towar posiada stosowne dopuszczenia (homologację) na terenie określonego kraju może być na nim stosowany.

 

4. Warunki płatności za zakupiony towar i formy dostawy.

4.1.. Płatność kurierowi przy odbiorze towaru. Taka forma płatności powoduje doliczenie dodatkowej opłaty do kosztów transportu w wysokości 4 PLN + 0.34% od wartości pobrania zaokrąglone do 1 PLN.

4.2. Płatność gotówką przy odbiorze towaru.

4.3. Wykonanie przedpłaty na konto bankowe podane w dziale Kontakt.

4.4. Dokonanie przelewu po otrzymaniu towaru i Faktury VAT (tylko dla odbiorców hurtowych).

4.5. Płatność w systemie ratalnym mBank mRaty.

4.6. Zamówione towary zostaną dostarczone przez firmę kurierską lub mogą być odbierane osobiście w siedzibie firmy Tomson.

4.7. Koszt przesyłki pokrywa klient.

4.8. Zamówienia złożone w godz. 9.00 - 18.00 realizowane są następnego dnia roboczego.

4.9. Termin realizacji niektórych produktów uzależniony jest od dostępności danego towaru u producenta.

4.10. Firma TOMSON zastrzegła sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku braku zamówionego towaru lub innych przeszkód niezależnych od firmy TOMSON.

4.11. Istnieje możliwość realizacji zamówienia złożonego tego samego dnia roboczego po uprzednim kontakcie telefonicznym.

4.12. Za dzień roboczy uważa się czas od 9.00 do 18:00.

 

5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

5.1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.tomson.com.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. 

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: TOMSON Motorsport, Falencka 28, 05-090 Raszyn lub na adres e-mailowy: info@tomson.com.pl

5.2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

 5.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: TOMSON Motorsport, Falencka 28, 05-090 Raszyn. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez TOMSON Motorsport świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

 

6. Ogólne warunki gwarancji

6.1 Firma TOMSON ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego jedynie za fizyczne wady ukryte tkwiące w dostarczonym Towarze, chyba, że Zamawiający wiedział o istnieniu wady w chwili odebrania Towaru.

6.2 Reklamacje dotyczące niekompletności dostarczonego Towaru lub jego uszkodzenia mogą być rozpatrywane jedynie pod warunkiem sporządzenia przez Zamawiającego przy odbiorze Towaru protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej Towar.

6.3 Ze względu na właściwości Towarów znajdujących się w sklepie, sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przy użyciu tych Towarów lub samochodów zmodyfikowanych przy użyciu Towarów.

6.4 Firma TOMSON nie udziela informacji, co do możliwości zastosowania Towarów umieszczonych w Sklepie do poszczególnych marek samochodów.

6.5 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodów spowodowane niewłaściwym zastosowaniem zamówionych w sklepie Towarów.

6.6 Sklep w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

- wszelkie szkody wynikłe z zastosowania zamówionych Towarów

- szkody wynikłe z nieprawidłowego montażu zamówionych Towarów, w szczególności za nieprawidłowy montaż uznaje się dokonanie montażu przez podmiot niespełniający warunków określonych w punkcie 3.3 Regulaminu

- utratę przez Zamawiającego szczególnych uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi udzielonej mu przez producenta lub sprzedawcę samochodu, w którym zastosowano zamówione Towary

- utratę przez Zamawiającego szczególnych uprawnień wynikających z polisy ubezpieczeniowej lub innej podobnej umowy

- utraty punktów na zawodach sportowych, nagród, wpisów i innych świadczeń

- inne zdarzenia niewynikające z wad ukrytych Towaru

6.7 Reklamacje składane są w formie pisemnej na adres sklepu lub po przez internetowy system RMA. Wraz ze złożeniem reklamacji Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć sklepowi reklamowany Towar.

6.8 W przypadku uznania reklamacji przez firmę Tomson dostarczy ona Zamawiającemu Towar naprawiony lub wolny od wad.

W przypadku braku możliwości dostarczenia Zamawiającemu Towaru naprawionego lub wolnego od wad z przyczyn niezawinionych przez firmę Tomson, firma zwróci w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji na rzecz Zamawiającego uiszczoną przez niego cenę Towaru.

 

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

7.2. Ceny produktów będących w sprzedaży wyrażone są w złotych polskich, euro, usd. Każdy produkt posiada przedstawioną cenę brutto, czyli zawierającą odpowiedni podatek VAT.

7.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień.

7.4. Firma TOMSON nie ponosi odpowiedzialności za błędy zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego TOMSON.

7.5 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tomson.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

7.6 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji

Zamówienia oraz faktury VAT.

7.7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne

właściwe przepisy prawa polskiego. 

Dostępny pod adresem www.tomson.com.pl sklep internetowy TOMSON Motorsport prowadzony jest przez Tomasza Otto prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TOMSON Tomasz Otto, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

RODO

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Firma TOMSON Motorsport może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te pozyskiwane są od Klientów przy składaniu zamówienia.
  2. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.
  3. Administratorem danych jest firma TOMSON Motorsport, Falencka 28, 05-090 Raszyn. Kontakt jest możliwy poprzez info@tomson.com.pl lub telefonicznie 22 836-50-40.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, ale nie krótszy niż 5 lat. Spowodowane jest to polityką rabatową oraz możliwością przygotowywania indywidualnych ofert pasujących pod danego Klienta.
  5. W każdej chwili klient ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Firma TOMSON Motorsport zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Dane te nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż wskazane w Regulaminie. W przypadku jeśli dane są wykorzystywane w inny sposób niż realizacja zamówienia informacje o tym zawarte będą w Regulaminie.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
IdoSell Trusted Reviews
4.87 / 5.00 689 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-03-26
Quick delivery :-)
2024-03-23
All perfect
pixel